Colettepro

14 tekstów – auto­rem jest Co­let­tepro.

Będziesz walczyć z wiatrakami.

Całe życie cze­goś chce­my, do cze­goś dążymy, raz się udaję, cza­sem nie bar­dzo, człowiek jest tak zap­rogra­mowa­ny, że mi­mo po­rażki i tak będzie chciał udo­wod­nić ludziom, że jest w czymś dob­ry, nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2013, 11:35

Muzyka. Kawa. Książki.

Trzy rzeczy, bez których nie przeżyłabym dnia. Mo­je uza­leżnienia napędzają mój świat. Uwiel­biam każdą z tych trzech rzeczy. Rozpędzając swój dzień kawą, słucham mu­zyki i czy­tam nową książkę lub ulu­bione frag­menty starych. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 25 kwietnia 2013, 21:10

Mam nadzieję, że ludzie od­sta­wią re­medium na miłość i jak daw­niej zaczną kochać bezwarunkowo. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 sierpnia 2012, 21:26

Zaz­wyczaj jest tak, że tyl­ko jedną datę na spot­ka­nie ma­my zap­la­nowaną- datę na spot­ka­nie ze śmiercią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2012, 17:45

tak już pozostanie

Bar­dzo an­gażuję się
w ochronę
mojej
psychiki
wciąż próbuję
ją udoskonalić
by mogła przetrwać
naj­większy atak
ja­ki jest na nią zaplanowany
atak który nastąpi
gdy usłyszę
werdykt
ruj­nujący resztę
mojego
dotychczasowego
wcielenia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 maja 2012, 00:04

Uk­ry­ta bliz­na pod ręka­wem skry­wa pot­worną przy­godę, his­to­rię prze­rażającą na­wet tych najdzielniejszych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2012, 21:43

Może słuchasz serca, ale go nie słyszysz

Czy życiem człowieka
kieru­je los
źle się dzieje
gdy postępu­jemy przeciwko
nie mu
za­kochała się
w nim
ale go nie kochała
nat­ra­fiła na karę
nie potrzebnie
wcześniej odrzuciła
być może
tą prawdziwą
bezwarunkową
miłość
te­raz stoi
na roz­sta­ju dróg
bo musi
wybrać
między miłością
a długowieczną
przyjaźnią. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 maja 2012, 00:14

nie patrz na to co ci powiedzą inni

Już dawno,
daw­no temu
nau­czyłam się
po­legać je­dynie na
sobie
wiem
że ludzie
odchodzą
że potrafią
zos­ta­wić dru­giego człowieka
gdy jest na sa­mym dnie
a zja­wić się znowu
gdy jest już
pra­wie na
swoim
małym
szczycie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 maja 2012, 10:45

Moc

Jeżeli na mnie spoglądasz
to pozwól mi wrócić
miej serce
i daj mi jeszcze jedną chwilę
kil­ka minut
ostatnich
chcę zobaczyć
os­tatni raz
wszystkich
których kocham
spraw bym
w końcu
zaczęła
wierzyć
bym uwierzyła 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 kwietnia 2012, 11:29

Opiekuńcze pasożyty

Zaklęte w swoim
świecie
Niesa­mowi­te stwory
bez których
życie byłoby
monotonne.
Bar­dzo opiekuńcze...
pilnują
by nikt nie za­padł się
za głębo­ko
w codzienną rutynę. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 kwietnia 2012, 00:08

Colettepro

Colettepro

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność